แหล่งวิตามินสําหรับมนุษย์

Ufabet

แหล่งวิตามินสําหรับมนุษย์

ufabet

เมื่อวิตามินมีความจําเป็นต่อการทํางานของร่างกายตั้งแต่การหายใจของเซลล์ การนําโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตไปใช้สร้างเนื้อเยื่อ ไปจนถึงทําหน้าที่ในฐานะสารจําเป็นสําหรับการทํางานของอวัยวะต่างๆ อาทิ การสร้างเม็ดเลือดแดง การสร้างกระดูก การทํางานของระบบประสาท การสร้างภูมิต้านทานโรค เป็นต้น ดังนั้นหากต้องการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี เราจึงต้องดูแลให้ร่างกายได้รับวิตามินในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งแหล่งที่มาของวิตามินใด คงไม่มีทางดีไปกว่า “อาหาร” ที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเอง ufabet  ufabet

ในปัจจุบันเราจะเห็นอาหารเสริม จําพวกวิตามินเสริมวางขายในท้องตลาดมากมาย แม้ว่าวิตามินเหล่านั้นจะสามารถเสริมประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายได้มากเพียงไร แต่ก็ยังไม่ใช่คําตอบของแหล่งวิตามินที่ดีที่สุด เนื่องจากวิตามินเสริมมักผลิตออกมาในรูปแบบของวิตามินตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ในหนึ่งเม็ดของวิตามินซี ก็จะมีเพียงแค่วิตามินซีล้วนๆ ในทางกลับกันหากเรารับประทานผักหรือผลไม้สดในปริมาณมาก นอกจากจะได้รับวิตามินซีอย่างสมบูรณ์แล้ว ยังพลอยได้รับวิตามินอื่นๆ และสารอาหารจําเป็นอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ใยอาหารและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งต่างก็เป็นสารสําคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราให้ห่างไกลโรคร้ายต่างๆ อาทิ มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ ด้วยเหตุนี้การรับประทาน “อาหาร” ที่หลากหลายและอุดมไปด้วยวิตามิน จึงควรเป็นตัวเลือกแรกในการสรรหาวิตามินเข้าสู่ร่างกายของเรา ufabet

วิตามินและธาตุเสริม ทางเลือกแห่งการฟื้นฟูและบําบัดสุขภาพ

แหล่งวิตามินและแร่ธาตุที่ดีที่สุด ไม่ใช่จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่วางขายในท้องตลาด แต่ควร เป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวัน โดยพยายามเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานให้หลากหลาย เพียงเท่านี้ร่างกายก็จะได้รับวิตามินและแร่ธาตุมากเพียงพอต่อความต้องการ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธทางเลือกของวิตามินและแร่ธาตุเสริมเสียทีเดียวทั้งหมด สภาพร่างกายของแต่ละคนนั้นมีความสมบูรณ์ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ทั้งภายใน เช่น พันธุกรรม เพศ วัย.. ภายนอก เช่น อาหารการกิน สภาพแวดล้อม รูปแบบการใช้ชีวิต หน้าที่การงาน เหล่านี้เป็นต้น ดังนั้นจะให้คนทุกคนรับประทานอาหารเหมือนกันและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเช่นเดียวกันนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ หากศึกษาเกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุเสริมแต่ละชนิดอย่างเข้าใจ รู้คุณรู้โทษ รู้จักใช้ให้เหมาะสม กับสุขภาพของแต่ละบุคคลแล้ว ทางเลือกในการใช้วิตามินและแร่ธาตุเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย

วิตามินและแร่ธาตุเสริม…เสริมเพื่ออะไร?

หากคุณเป็นผู้ที่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ ใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะซึ่งทําให้มีสุขภาพแข็งแรงดี การได้รับวิตามินและแร่ธาตุเสริมนอกเหนือจากอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งจําเป็น แต่ในภาวการณ์ปัจจุบัน จะหาผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยสุขภาวะเช่นนั้นยาก วิตามินและแร่ธาตุเสริมจึงเข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วยเหตุผลในการเลือกใช้ดังต่อไปนี้

  • ใช้เพื่อช่วยในการบําบัดรักษา

การใช้วิตามินและแร่ธาตุเสริมมีความจําเป็นมากต่อผู้ป่วยที่มีอาการบ่งชี้ว่าขาดวิตามินและแร่ธาตุบางชนิด เช่น ผู้ที่เป็นโรคลักปิดลักเปิดควรได้รับวิตามินซีเสริม หรือบางครั้งก็มีการใช้วิตามินและแร่ธาตุเพื่อบําบัดอาการป่วย เช่น การใช้วิตามินคิวเพื่อผลในการบําบัดอาการของโรคหัวใจ หรือการให้วิตามินเคก่อนและหลังการผ่าตัดเพื่อป้องกันผู้เข้ารับการผ่าตัดเสียเลือดมาก

  • ใช้เสริมปริมาณวิตามินและแร่ธาตุให้แก่ร่างกาย

บางภาวะของบุคคลอาจจําเป็นต้องได้รับวิตามินแร่ธาตุมากกว่าในยามปกติ เช่น หญิงมีครรภ์และหญิงในนมบุตร มักจะมีความต้องการสารอาหารต่างๆมากขึ้น รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุด้วย อย่างไรก็ตามสําหรับกรณีที่ยกตัวอย่างมานี้ ก่อนจะรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมควรได้รับคําแนะนําจากแพทย์เสียก่อน

  • ใช้เพื่อป้องกันการขาดวิตามินและแร่ธาตุ

ในบางบุคคลจําเป็นต้องได้รับวิตามินและแร่ธาตุบางตัวเป็นการเสริมเพื่อป้องกันการขาดวิตามินหรือสารอาหารบางประเภท เช่น ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดควรได้รับวิตามินบีบางชนิดเป็นอาหารเสริม

สนับสนุนโดย ยูฟ่าเบท

Back